Basın Yayın ve Halkla İlişkiler
T.C. KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
16/05/2020 10:47:50 - 19/05/2020 10:47:50 - 4578 Okunma

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

1-GENEL BİLGİLER

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” kadrosuna alım/atama yapılacaktır.

Başvuru başlama tarihi           : 18/05/2020                                                              Başvuru bitiş tarihi                 : 22/05/2020

Başvuru Yeri ve Adresi         : Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (www.iskur.gov.tr) internet adresi

 

2-ADAY LİSTELERİNİN BELİRLENMESİ

Sınava alınacak asıl adayların listesi; Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı (4) ve öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle, açık iş sayısının dört katı (4) olarak kura çekimi sonucu belirlenecektir. Kura ile ayrıca, aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur. Ancak Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar için açık iş sayısının üç (3) katı oranında yedek liste oluşturulacaktır.

Kura tarih ve saati      : 02/06/ 2020 / 14.00                                                                         Kura yeri         : Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

Adaylar istemeleri halinde Üniversitemizin resmi instagram hesabından kura çekimini izleyebileceklerdir. Kura sonucu belirlenen adaylar Üniversitemiz internet sayfasında (www.kirklareli.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

3-DUYURU

Sınav gün,  saat ve yeri ile kura öncesi talep şartlarının kontrolü için adaylardan istenen belgeler, kura sonucunda sınava katılmaya hak kazananlar Üniversitemiz internet sayfasında (www.kirklareli.edu.tr) duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup ilgililerin adresine posta yolu ile tebligat yapılmayacaktır.

4-SINAV VE İŞE ALIM SÜRECİ

Kura sonucunda sınava katılmaya hak kazananlara; Üniversitemiz Sınav Kurulunca sadece sözlü sınav yöntemi ile sınav yapılacaktır. Sınav sonucu belirlenen açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday listesi Üniversitemiz internet sayfasında (www.kirklareli.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.

5-ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ

Sınav sonucunda asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek belgeler ve teslim tarihi Üniversitemiz internet sayfasında (www.kirklareli.edu.tr) duyurulacaktır. Adayların söz konusu belgeler ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Atanmaya hak kazananlardan; eksik belge veren, belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyenler ile göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılacaktır.

5-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Atama için öngörülen şartlara sahip olmayanların, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanların, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak, kura çekimine dahil edilmeyecek, atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

 

Çalıştırılacağı Hizmet Türü

Durum

Yaş Aralığı

İkamet Adresi

Sayı

Öğrenim

Durumu

Sınav ve Yöntem

Özel Şartlar

Genel Şartlar

Temizlik

Hizmetleri

Normal

18-35

Kırklareli Merkez

11

Lise ve dengi,

Önlisans, Lisans

Kura ve Sözlü Sınav

1-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak.

1-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2-18yaşını tamamlamış olmak,

3-Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4-Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

5-Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

6-Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

7-Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),

8-Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,

9-Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

10-İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak, şartları aranır.

 

Temizlik

Hizmetleri

Engelli

18-35

Kırklareli Merkez

2

Lise ve dengi,

Önlisans, Lisans

Kura ve Sözlü Sınav

1-Engelli Sağlık Kurulu Raporu ile en az %40 engelli olduğunu belgelendirmek.

2-Durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri

Temizlik

Hizmetleri

Eski Hükümlü

veya

Terörle

Mücadelede

Malul Sayılmayacak Şekilde

Yaralanan

18-35

Kırklareli Merkez

2

Lise ve dengi,

Önlisans, Lisans

Kura ve Sözlü Sınav

1-Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak ve belgelendirmek.

2-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

11 (ONBİR) ADET SÜREKLİ İŞÇİ (NORMAL) KADROSU İÇİN BAŞVURU SAHİPLERİNDEN İSTENEN BELGELER 
1-Vukuatlı nüfus kayıt örneği
2-Öğrenim belgesi fotokopisi
3-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı esas alınacaktır. (Atamaya hak kazananlar ise akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu sağlık raporu ile ayrıca belgeleyecektir.) 
4-Adli sicil kaydı belgesi fotokopisi
5-Askerlik durum belgesi fotokopisi
 
2 (İKİ) ADET SÜREKLİ İŞÇİ (ENGELLİ) KADROSU İÇİN BAŞVURU SAHİPLERİNDEN İSTENEN BELGELER
1-Vukuatlı nüfus kayıt örneği
2-Öğrenim belgesi fotokopisi
3-İlgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için en az % 40 oranında engelli olduğunu gösteren sağlık kurulu raporu
4-Adli sicil kaydı belgesi fotokopisi
5-Askerlik durum belgesi fotokopisi
 
2 (İKİ) ADET SÜREKLİ İŞÇİ (ESKİ HÜKÜMLÜ/TERÖR MAĞDURU) KADROSU İÇİN BAŞVURU SAHİPLERİNDEN İSTENEN BELGELER
1-Vukuatlı nüfus kayıt örneği
2-Öğrenim belgesi fotokopisi
3-Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına dair adayın yazılı beyanı esas alınacaktır. (Atamaya hak kazananlar ise akıl ve ruh sağlığının yerinde olduğunu sağlık raporu ile ayrıca belgeleyecektir.) 
4-Adli sicil kaydı belgesi fotokopisi
5-Askerlik durum belgesi fotokopisi
6-Eski hükümlü belgesi veya malul sayılmayacak şekilde yaralanan olduğunu gösterir sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı fotokopisi 
 
Eksik evrak, yanıltıcı beyan ve yanlış bilgi veren adaylar kura çekimine dahil edilmeyecektir.
 
Belgelerin başvuru sahiplerince en geç 27 Mayıs 2020 günü saat 17:00'a kadar Üniversitemiz personel@klu.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.  Elden ya da posta yoluyla belge kabul edilmeyecektir. 
TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) ÜZERİNDEN SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.